Yasaman

چشمانت را خوب باز کن و معجزه‌های زندگی را ببین!

چشمانت را باز کن و معجزه‌های زندگی را ببین!

"سحر پناهی" از دوستان "یاسمن" است. او در این جا با تو دربارۀ معجزه‌های زندگی و دیدن آن‌ها صحبت می‌کند.

هرچه بیشتر در زندگی صنعتی و ماشینی غرق می‌شویم، منیت و خودبزرگ بینی ما هم بزرگتر می‌شود و فکر می‌کنیم که این ما هستیم که برای همۀ اتفاقات تصمیم می‌گیریم، برای همین هم تا ناتوانی خودمان را می‌بینیم، می‌ترسیم و نگران می‌شویم. وقتی به کائنات اعتماد داشته باشی، به جای نگرانی و ترس، برای زندگی و خواسته‌هات بیشتر تلاش می‌کنی و بر آرامشت نیز افزوده می‌شود.

نزدیک شدن به معنویات: مراقبه، عبادت کردن خدا، توجه کردن به کائنات و در لحظۀ حال بودن و به سر بردن (آگاه بودن از تمام رفتار، حرکات و تک تک سلول‌های بدنت) تأثیر زیادی در این زمینه دارد. وقتی با جریان هستی هم قدم و هم سو نباشی و برای چیزهایی بجنگی که ته دلت می‌دانی در دست تو نیستند، نتیجه‌ای نصیبت نمی‌شود، در ضمن خسته و آشفته‌تر هم می‌شوی. چه بخواهیم چه نخواهیم وقوع بعضی از امور در دست ما نیست و تنها کاری که ما می‌توانیم انجام بدهیم، پذیرفتن زندگی با آغوش باز است.

همۀ لحظات زندگی پر از معجزه‌اند، کافی است معجزه‌های زندگی رو ببینی و ایمان داشته باشی که هر چیزی ممکن است.

از کنار موفقیت‌های کوچک بی تفاوت رد نشو؛ زیرا آن‌ها شهامت و اشتیاق تو را برای موفقیت‌های بزرگ‌تر افزایش می‌دهد.

نکته‌: از "رها کردن" نترس.. باور کن! هیچ کس نمی‌تواند چیزی که از آن تو است، را از تو بگیرد...

مطالب مرتبط

تنفس صحیح از بهترین راه‌های کاهش استرس
روانشناسی

تنفس صحیح از بهترین راه‌های کاهش استرس