Yasaman

کدام روز هفته، روز خوش‌شانسی تو است؟

در کدام روز هفته، خوش‌شانسی به سراغ تو می‌آید؟

پاسخ به پرسش‌های این تست می‌تواند به تو بگوید که در کدام روز هفته بیشتر خوش‌شانسی می‌آوری و در واقع، کدام روز، روز موفقیت و خوشحالی تو است!

خودت را در یک کلمه توصیف کن؟
کدام خصوصیت را نمی‌توانی تحمل کنی؟
آیا به شانس اعتقاد داری؟
کدام ویژگی برای موفقیت یک رابطه عاطفی ضروری است؟
شاهزاده خانم رؤیایی تو چه کسی است؟
کسی که نمی‌توانی از دست دادن او را در زندگی تحمل کنی؟
خطایی که نمی‌توانی آن را از جانب شریک زندگی خود بپذیری؟