Yasaman

آیا زن دمدمی‌مزاجی هستی؟

آیا تو زن دمدمی‌مزاجی هستی؟

اگر دوست داری بدانی زنی دمدمی‌مزاج هستی یا نه، با این پرسش‌ها کمی شخصیت خود را زیر و رو کن تا به ویژگی‌های فردی خود بهتر پی ببری.

وقتی یک قطعه شکلات می‌خوری:
چه کسی از میان اطرافیانت بیشترین تأثیر را بر تو می‌گذارد؟
کدام خصوصیت اخلاقی تو دیگران را بیشتر آزار می‌دهد؟
چه چیزی بیشتر از همه باعث ناراحتی تو می‌شود؟
تصور کن فردی به شدت از تو انتقاد می‌کند:
دوست داری روز تولد تو چگونه باشد؟
چه چیزی باعث آرامش تو می‌شود؟