Yasaman

آیا به نظرت آدم خوش‌شانسی هستی؟

تا به حال فکر کرده‌ای آیا خوش‌شانس هستی یا نه؟

به کمک این آزمون شخصیت و تجزیه و تحلیل روانشناختی پاسخ‌ها، می‌توانی بفهمی آیا زن خوش‌شانسی هستی یا نه؟ و نقش شانس در زندگی و کار تو چقدر است؟ در واقع، با این تست درمی‌یابی که شانس تو چگونه است!

هنگامی که پول تو قبل از موعد تمام می‌شود:
تصور کن قصد داری برای ملاقات با دوستان خود بروی؛ ولی ناگهان می‌بینی که پاشنه کفش تو شکسته است:
به چه میزان خود را یک زن خوش‌شانس می‌بینی؟
آیا به شانس اعتقاد داری؟
هنگامی که تصمیم سرنوشت‌سازی را می‌گیری، بیشتر بر چه چیزی تکیه می‌کنی؟
شانس در کدام بخش زندگی تو نقش داشته است؟
آیا فال خود را با توجه به نماد ماه تولدت دنبال می‌کنی؟